PC Khánh Hòa tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi ISO 9001:2015
31/07/2017 15:32

Nhằm mục đích trang bị kiến thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phục vụ triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại PC Khánh Hòa, Công ty đã phối hợp với Công ty TNHH Đào tạo và chuyển giao Công nghệ quản trị doanh nghiệp (T&T) tổ chức 2 lớp học với chủ đề “Đào tạo chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015”.


Toàn cảnh lớp học

Khóa học diễn ra từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 29/7/2017, gồm có các phần chính: Đào tạo các nội dung thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008; đào tạo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; hướng dẫn thực hiện các nội dung chuyển đổi theo ISO 9001:2015; xem xét, góp ý cải tiến các tài liệu của Công ty theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu công việc và phù hợp với tiêu chuẩn mới; góp ý, hoàn thiện các bài tập đã làm và viết bài thu hoạch cuối khóa.


Ông Đỗ Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc PC Khánh Hòa phát biểu khai mạc khóa học ISO 9001:2015

Tham gia giảng dạy là ông Nguyễn Văn Toàn, giảng viên có nhiều kinh nghiệm của T&T. Khóa học chia làm 02 lớp với tổng số CBCNV tham gia là 142 người, bao gồm: Đại diện Ban lãnh đạo Công ty, Cán bộ quản lý các đơn vị, nhóm Thư ký chất lượng Công ty, Cán bộ chất lượng các đơn vị, CBCNV được phân công biên soạn/soát xét tài liệu ISO của Công ty và bổ sung nguồn CBCNV trong công tác.

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành ngày 15/09/2015, theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 3 năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015. Sau ngày 14/09/2018 tất cả các giấy chứng nhận ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực.

ISO 9001:2015 áp dụng 7 nguyên tắc quản lý chất lượng, 3 phương pháp tiếp cận. Có sự khác biệt giữa ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008 đó là tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu phải có “tư duy dựa trên rủi ro” trong mọi hoạt động và quá trình; tổ chức phải áp dụng các phương pháp, kỹ thuật đánh giá rủi ro để nhận diện ra được các rủi ro tiềm ẩn gây thiệt hại cho tổ chức để từ đó tăng cường biện pháp kiểm soát, quản lý, ngăn ngừa giúp giảm thiểu tối đa sai sót, thiệt hại và tăng khả năng làm việc hiệu quả.

Về cấu trúc, ISO 9001:2015 có 10 điều khoản tương ứng với chu trình PDCA. Điều khoản 4 đến 7 - Plan, Điều khoản 8 - Do, Điều khoản 9 - Check, Điều khoản 10 - Act. Cụ thể: Khoản 0-3 (giới thiệu; phạm vi áp dụng); Khoản 4 (Bối cảnh của tổ chức); Khoản 5 (Lãnh đạo); Khoản 6 (Kế hoạch); Khoản 7 (Hỗ trợ); Khoản 8 (Thực hiện); Khoản 9 (Đánh giá kết quả thực hiện); Khoản 10 (Cải tiến).

Về thuật ngữ: Có nhiều thuật ngữ mới được đưa vào phiên bản ISO 9001:2015 với bố cục cụ thể, phạm vi sử dụng linh hoạt hơn, chẳng hạn như: cụm từ “sản phẩm”, “môi trường làm việc”... trong ISO 9001:2008 được thay bằng cụm từ “sản phẩm và dịch vụ”, “môi trường cho việc thực hiện các quá trình” ... trong ISO 9001:2015.

Tổ chức khóa học này là một phần trong kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng của Công ty, thông qua khóa học này, các học viên có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo vào việc thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra./.


Huy Thân

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập