PC Khánh Hòa triển khai công tác An toàn - VSLĐ năm 2018
k
10/02/2018 21:10
Vừa qua PC Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Hướng dẫn các đơn vị thực hiện, kiểm tra và theo dõi PCT, LCT và PTT trên chương trình cấp PCT tập trung của EVNCPC năm 2018’’ với thành phần tham dự là lãnh đạo Công ty, Phòng An toàn, lãnh đạo và kỹ sư an toàn các đơn vị cơ sở.


Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến ATVSLĐ

Tại Hội nghị, Phòng An toàn đã trình bày các nội dung và hướng dẫn việc thực hiện, kiểm tra và theo dõi Phiếu công tác, Lệnh công tác và Phiếu thao tác trên chương trình cấp Phiếu công tác tập trung của EVNCPC và các công tác an toàn - vệ sinh lao động khác liên quan trên chương trình đồng thời giải đáp các vướng mắc của các đơn vị.


Ông Lê Anh Dũng - Trưởng phòng An toàn đang báo cáo công tác ATVSLĐ trước lãnh đạo Công ty

Theo đó Phòng An toàn đã đánh giá các tiêu chí công tác an toàn - vệ sinh lao động đạt được năm 2017 và các giải pháp phấn đấu vượt các chỉ tiêu công tác an toàn năm 2018.


Ông Đỗ Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Công tác ATVSLĐ năm 2017 tập trung vào nội dung kiểm tra hiện trường sản xuất; ngay trong quý 1/2017 chương trình PCT mới đưa vào vận hành còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện nên các đơn vị thực hiệc chưa đạt tiêu chí đề ra (đồ thị minh họa kèm theo), tiếp đến các quý sau trong năm 2017 các tiêu chí có cải thiện và đạt một số kết quả nhất định.


Đồ thị công tác kiểm tra hiện trường sản xuất năm 2017

Tại Hội nghị các đơn vị và phòng ban Công ty đóng góp nhiều ý kiến xác thực và đưa ra các giải pháp phấn đấu đạt các tiêu chí của EVNCPC trong năm 2018. Về công tác an toàn cương quyết không để xảy ra các vi phạm về công tác AT-VSLĐ dẫn đến tai nạn lao động trên lưới điện. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị và các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Công ty.

Về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp: không để phát sinh các vụ vi phạm mới thông qua làm tốt công tác khảo sát thiết kế, thi công, nghiệm thu; không đóng điện khi chưa đảm bảo hành lang an toàn. Phấn đấu giảm ít nhất 7% số vụ vi phạm hiện có trong 1 quý để có điểm thưởng, đề ra các giải pháp và thực hiện, đưa vào kế hoạch ĐTXD, SCL và có tiến độ cụ thể, thống kê đầy đủ, cập nhật dữ liệu lên chương trình 100% các vụ vi phạm.

Thực hiện cấp PCT, LCT (với số liệu theo Chương trình cấp phiếu công tác tập trung của EVNCPC): phấn đấu đạt 100% để đạt điểm cộng 10 điểm (tăng 1% được cộng 1 điểm). Phân công số lượng kiểm tra hàng ngày cho từng cá nhân; trang bị đủ thiết bị kiểm tra các công tác trên lưới điện. Nhằm đạt tỷ lệ của số kết quả khảo sát hiện trường/số PCT cấp ra (%) phải đạt ≥95,cần phải lập đầy đủ Biên bản khảo sát hiện trường hoặc hình ảnh; giao cho người cấp phiếu cập nhật lên chương trình; xử lý người cấp phiếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Về tỷ lệ số lần kiểm tra hiện trường/số LCT được cấp ra cần phân công số lượng kiểm cho từng cá nhân thì một trong những giải pháp là phải trang bị đủ thiết bị kiểm tra cho các đơn vị cơ sở. Đối với tỷ lệ số lần kiểm tra hiện trường trên tổng số công việc thực hiện theo PTT được cấp ra phải phấn đấu đạt 35%. Ngoài ra kết quả thực hiện xử lý vi phạm theo số lần kiểm tra hiện trường công việc thực hiện theo PCT sẽ tập trung thực hiện số vụ phát hiện/số PCT được kiểm tra đạt 2.5% .

Quốc Luyến

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập