Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực tại PC Khánh Hòa
k
21/06/2018 15:34
PC Khánh Hòa đã ban hành Chương trình công tác Thanh tra, kiểm tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng vào bảo vệ năm 2018. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (BCĐ PCTN) Công ty đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2018.

Theo đó, trong công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh phải công khai, minh bạch các tiêu chuẩn, định mức. Việc sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, hội thảo, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán lương thêm giờ, chi hỗ trợ thu nhập tăng thêm, chi hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, các hoạt động hiếu hỷ, khen thưởng... đều phải được thực hiện theo quy chế nội bộ.

Các đơn vị trực thuộc Công ty phải nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản, vật tư thiết bị trong lĩnh vực mua sắm vật tư thiết bị; đấu thầu đầu tư xây dựng, công tác sửa chữa lớn các công trình điện; lắp đặt công tơ điện, ghi chỉ số, thu tiền điện... và các chi phí SXKD khác của đơn vị, làm căn cứ để đơn vị xây dựng kế hoạch hành động về thực hiện phòng, chống tham nhũng trong công tác SXKD...


Ông Nguyễn Thanh Lâm - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Công tác phòng chống tham nhũng tại PC Khánh Hòa luôn được Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện, triển khai. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa nên trong các năm qua tại Công ty, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm không phát hiện đơn vị, cá nhân nào vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tham nhũng.

Nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phíCông ty đã chú trọng phân tích hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng và quản lý vật tư, thực hiện tốt các quy trình theo từng công đoạn trong quản lý, quy định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân gắn với chỉ tiêu cụ thể để đánh giá mức độ hoàn thành công việc và xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót. Nhằm thực hiện tốt quy trình này, Công ty yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm tiết kiệm chi phí thông qua các cơ chế quản lý, điều hành phù hợp.

Ngoài ra, để đáp ứng với tình hình mới, Công ty từng bước kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, tăng cường phân cấp quyền hạn, trách nhiệm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị với hiệu quả công việc liên quan. Bên cạnh đó đơn vị chú trọng thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng, trình độ nghề nghiệp người lao động trong lao động sản xuất.

Ngoài ra PC Khánh Hòa cũng kịp thời xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của cán bộ công nhân viên và công dân nếu có, thông qua đó triển khai các biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành chính sách pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực tại Công ty cũng như tại tất cả các đơn vị trực thuộc.

Đặng Văn Luận

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập