Công đoàn Xí nghiệp lưới điện cao thế PC Khánh Hòa với công tác AT-VSLĐ
k
05/07/2018 10:17
Với phương châm "An toàn để sản xuất", khi lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, các đơn vị trực thuộc PC Khánh Hòa đã tiến hành đánh giá về chất lượng công tác an toàn đối với con người cũng như đối với thiết bị, đồng thời xem xét các rủi ro có thể xảy ra khi thi công, lắp đặt, xây dựng công trình lưới điện mới.

Đối với Xí nghiệp lưới điện Cao thế PC Khánh Hòa, tổ chức Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc động viên CB-CNV thực hiện tốt công tác an toàn. Công tác an toàn được đảm bảo sẽ nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban chấp hành Công đoàn của Xí nghiệp xác định việc phối hợp với chuyên môn trong công tác an toàn là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong hoạt động của mình.

Tổ chức Công đoàn tại đơn vị rất quan tâm xây dựng đội ngũ An toàn-Vệ sinh viên, theo đó xác định An toàn-Vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, biết tuyên truyền vận động, có đủ kiến thức về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vệ sinh lao động, tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ sản xuất bầu ra.

Lực lượng An toàn-Vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, bám sát Điều 74 của Luật An toàn vệ sinh lao động nhằm triển khai các nội dung của công tác an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Ban Chấp hành Công đoàn và Ban giám đốc Xí nghiệp lưới điện cao thế luôn đặt mục tiêu an toàn cho con người, an toàn cho thiết bị để đảm bảo sản xuất luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý điều hành tại đơn vị.


Xí nghiệp lưới điện cao thế tham gia Huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy

Việc tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên luôn được Xí nghiệp quan tâm, định kỳ sinh hoạt tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, ngoài ra cũng định kỳ kiểm tra thí nghiệm trang cụ BHLĐ… Hàng ngày trước khi làm việc Xí nghiệp đều tổ chức đánh giá công tác an toàn ngay tại hiện trường, bên cạnh đó hàng tuần cũng tổ chức họp đánh giá và rút kinh nghiệm đối với công tác thực hiện trong tuần.

Làm tốt công tác AT-VSLĐ là góp phần củng cố về chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và đó cũng là góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Do đó, trong các năm qua Công đoàn Xí nghiệp lưới điện cao thế đã tập trung hỗ trợ chuyên môn triển khai tốt công tác này, góp phần tích cực vào thành tích của đơn vị trong việc quản lý lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Huỳnh Đức Bình

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập