Vài nét về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 tại PC Khánh Hòa
k
19/09/2018 15:29
Thực hiện Chương trình số 34/EVN-HĐTV ngày 29/01/2018 của Hội đồng thành viên EVN về phòng chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020, Đảng ủy PC Khánh Hòa đã tập trung triển khai các giải pháp ngăn chặn tham nhũng có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, phát huy sức mạnh tập thể của người lao động trong đấu tranh, ngăn chặn tham nhũng.

Thông qua tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 9 tháng đầu năm 2018,Công ty chưa phát hiện vi phạm liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng và không có các vụ án tham nhũng nào phải điều tra, truy tố, xét xử trong thời gian qua. Đảng ủy và ban lãnh đạo công ty xác định chủ trương kiên quyết xử lý kỷ luật những sai phạm của CBCNV để nâng cao ý thức kỷ luật, ý thức tự giác trong việc thực hiện pháp luật.

Trên cơ sở chương trình công tác PCTN của Công ty, các đơn vị trực thuộc đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động của mình thông qua các hoạt động phong trào, hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên và đăng ký báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ PCTN hàng tháng, hàng quý... Qua đó, ý thức trách nhiệm của CBCNV PC Khánh Hòa trong công tác PCTN đã được nâng cao. Công ty cũng đã công khai, minh bạch các nhiệm vụ, quyền lợi của CBCNV để mọi người biết và thực hiện. Ngoài ra, các kết quả xét thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng công tác hàng tháng…, đều được công khai tới các đơn vị theo nguyên tắc dân chủ.


Ông Nguyễn Thanh Lâm - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐQT PC Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại 01 cuộc họp về triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2018

Thực hiện kế hoạch kiểm tra – giám sát năm 2018, trong Quý 1 Hội đồng quản trị PC Khánh Hòa đã làm việc với 08 điện lực trực thuộc, 02 Xí nghiệp và 08 phòng chức năng để giám sát việc chuyển đổi một số lĩnh vực sản xuất điện sang dịch vụ và đánh giá công tác luân chuyển cán bộ tại công ty. Bên cạnh đó Ban Kiểm soát Công ty cũng tăng cường kiểm soát công tác tài chính, công tác quản lý vật tư thiết bị, công tác tiền lương, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại một số đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, PC Khánh Hòa chú trọng xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị công ty, đồng thời hướng dẫn thực hiện đối với các quy chế, quy định do EVNCPC ban hành mà không phải ban hành lại, đảm bảo tính hệ thống, công khai, minh bạch khi thực hiện. Công ty cũng đã thường xuyên thực hiện cập nhật số liệu đấu thầu trên chương trình Quản lý ĐTXD theo chỉ đạo của EVNCPC nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu và đầu tư xây dựng của Công ty. Các chế độ định mức, tiêu chuẩn được thực hiện công khai từ công ty đến các đơn vị trực thuộc, tạo điều kiện cho người lao động tham gia giám sát việc thực hiện các quy định đã được ban hành.

Cũng liên quan đến công tác PCTN, PC Khánh Hòa đã tổ chức niêm yết kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của 127 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại trụ sở công ty, đơn vị trực thuộc. Liên quan đến thông tin kê khai tài sản, Công ty chưa nhận được ý kiến thắc mắc, khiếu nại nào. Công ty chưa phải xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách do chưa phải xử lý một vụ việc tham nhũng tại công ty.

Thời gian tới, PC Khánh Hòa tiếp tục thực hiện chương trình hành động PCTN đến năm 2020. Đơn vị sẽ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị…

Huy Tôn

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập