Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm
k
28/09/2018 10:02
Quy định số 07-QĐi/TW bao gồm 3 chương, 26 điều quy định về việc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm đã được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 28/08/2018.Bộ Chính trị quy định rõ nội dung, hình thức xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm từ hình thức thấp nhất là khiển trách đến hình thức kỷ luật cao nhất là giải tán đối với việc bao che vi phạm của cấp dưới.

Theo đó, Quy định này đặt ra một số hình thức kỷ luật đối với các lỗi vi phạm của các tổ chức Đảng, cụ thể như sau:

- Khiển trách với tổ chức Đảng không giữ vững vai trò lãnh đạo, để nội bộ mất đoàn kết, giảm sút ý chí chiến đấu hoặc để cá nhân lợi dụng thâu tóm, thao túng dẫn đến có những quyết định sai trái nhưng gây hậu quả ít nghiêm trọng;

- Cảnh cáo đối với tổ chức Đảng báo cáo sai sự thật, bao che khuyết điểm, vi phạm của cấp dưới; Không xử lý kịp thời Đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm dẫn đến Đảng viên đó vi phạm;

- Giải tán đối với tổ chức Đảng cố ý không tổ chức sinh hoạt Đảng trong 03 kỳ liên tiếp mà không có lý do chính đáng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Cũng theo Quy định này, thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức Đảng là 05 năm đối với vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hình thức cảnh cáo; với vi phạm đến mức giải tán, không áp dụng thời hiệu.

Thanh Xuân

 


  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập