Thông tin bất thường
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
Nghị quyết của HĐQT về việc chọn nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại NĐH Công ty và trụ sở các Điện lực trực thuộc
Báo về sở hữu của cổ đông lớn Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity
Báo cáo về ngày Halley Sicav - Halley Asian Prosperity không còn là cổ đông lớn
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông của Công ty
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
CBTT thiệt hại do cơn bão số 12
CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty
Thay đổi tên địa điểm kinh doanh và thông tin người đứng đầu của Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp Điện lực Khánh Hòa
Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho Tổng Giám đốc Công ty
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản lưới điện 110kV Khánh Hòa từ KHPC về EVNCPC
Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Thôi làm Người đại diện phần vốn và ủy quyền đại diện đối với phần vốn của EVNCPC tại KHPC
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt
Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt
Nghị quyết của HĐQT về việc tăng mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho Tổng Giám đốc Công ty
Công bố Điều lệ sửa đổi lần thứ 13 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
Thông báo việc bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017
Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng mua bán vật tư với Công ty CP BTLT ĐLKH
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|