Thông tin bất thường
Thay đổi tên địa điểm kinh doanh và thông tin người đứng đầu của Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp Điện lực Khánh Hòa
Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho Tổng Giám đốc Công ty
CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản lưới điện 110kV Khánh Hòa từ KHPC về EVNCPC
Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Thôi làm Người đại diện phần vốn và ủy quyền đại diện đối với phần vốn của EVNCPC tại KHPC
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt
Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt
Nghị quyết của HĐQT về việc tăng mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho Tổng Giám đốc Công ty
Công bố Điều lệ sửa đổi lần thứ 13 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
Thông báo việc bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017
Nghị quyết của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng mua bán vật tư với Công ty CP BTLT ĐLKH
Công bố quyết định về việc phê duyệt giá bán điện năm 2017 của Tổng công ty Điện lực Miền Trung cho Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
Công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
Thông báo thay đổi tên miền Website và địa chỉ Email của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017
Công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Báo cáo giải trình nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế Quý 4/2016 lỗ 24,5 tỷ đồng so với Quý 4/2015 lãi 38,8 tỷ đồng
UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 4/2016 của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
Xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính Quý 4/2016
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|