25/03/2023 18:25        

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” - phương châm hành động của Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sáng ngày 24/03/2023, phiên làm việc thứ hai của Đại hội Công đoàn KHPC nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội lần này đã bầu ra 13 đồng chí tham gia Ban Chấp hành và đồng chí Nguyễn Mạnh Thông đã được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Toàn cảnh Đại hội

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía địa phương có Ông Bùi Hoài Nam – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa. Về phía Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, có Ông Trần Đình Hà – UV BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, các đồng chí trong Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty cùng với các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban TGĐ Công ty và 118 đại biểu đại diện cho 960 đoàn viên Công đoàn của 78 tổ Công đoàn trực thuộc KHPC.

Ông Trần Đình - Chủ tịch Công EVNCPC đánh giá cao hoạt động Công đoàn PC Khánh Hòa trong nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Cao Ký - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu

Ông Nguyễn Mạnh Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty điều hành Đại hội

Bỏ phiếu bầu chọn Ban chấp hành mới (nhiệm kỳ 2023-2028)

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù KHPC gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn 2019-2021 của dịch Covid -19, cùng với ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Song, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty; sự phối hợp có hiệu quả của Ban Tổng giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong Công ty, đã đề ra nhiều giải pháp đột phá, quyết liệt và đồng bộ trong chỉ đạo điều hành, CNVLĐ trong toàn Công ty đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành mới (Nhiệm kỳ 2023-2028) ra mắt Đại hội

Ông Trần Đình Hà (Chủ tịch Công đoàn EVNCPC) chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Thông tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn (Nhiệm kỳ 2023-2028)

Phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành mới: Bầu chọn Chủ tịch Công đoàn và các chức danh khác

Nhiều phong trào CNVLĐ được đẩy mạnh, hoạt động công đoàn được duy trì và phát triển, vai trò người đại đại diện, phối hợp chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động được phát huy, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Chủ tịch Công đoàn EVNCPC chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới

Chia tay Ban chấp hành Công đoàn (Nhiệm kỳ 2017-2022)

Bên cạnh những khó khăn, Công đoàn KHPC cũng có được những thuận lợi do mô hình tổ chức của Công ty ít có sự biến động. Đến nay, cơ cấu tổ chức hệ thống công đoàn Công ty gồm: 12 công đoàn cơ sở với 78 tổ công đoàn trực thuộc các Công đoàn cơ sở thành viên. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thường xuyên được quan tâm, từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ công đoàn được chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, đã phát huy được vị trí của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng.

Hoạt động phong trào thi đua trong nhiệm kỳ qua được tổ chức thường xuyên, liên tục và đã vận động được toàn thể CNVLĐ hăng hái tham gia. Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn triển khai nhiều phong trào thi đua trên cơ sở bám sát các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… đã lan tỏa đều khắp và phát triển mạnh mẽ; thu hút đông đảo CNVLĐ tích cực tham gia. Từ kết quả các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đã có 09 cá nhân được nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 01 cá nhân được bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và 03 cá nhân được nhận bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội

Trên cơ sở tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và dự báo tình hình trong 05 năm tới, Đại hội Công đoàn KHPC lần thứ XI xác định mục tiêu, phương hướng tổng quát trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 đó là: tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì chất lượng cuộc sống và tinh thần của người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty. Chuyển đổi mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Coi trọng việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện xã hội, nội quy, quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi của CNVLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp trên nền tảng số hóa và ứng dụng công nghệ mới, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, triển khai văn hóa EVN, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện tốt nhất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với chất lượng và các dịch vụ điện ngày càng tốt hơn.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Cao Ký – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn đã đạt được. Đó là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, cùng nhau sát cánh vượt qua mọi khó khăn của tập thể CBCNV. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư cũng đề nghị BCH cần lưu ý thêm:

(i) BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới phải hết sức quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm, điều kiện sinh hoạt, điều kiện làm việc của người lao động.

(ii) Bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy Công ty, các chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty, của Liên đoàn lao động tỉnh. Đặc biệt, cần bám sát các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong việc phát triển quy hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ cho sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương.

(iii) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa để phát huy sức mạnh của văn hóa, đồng thời phát huy sức mạnh của mỗi đoàn viên công đoàn để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương vào năm 2030 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa.

(iv) Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới hình thức hoạt động, phát huy sức mạnh tập thể. Tăng cường mạng lưới ATVSV, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho người lao động trong công tác an toàn; xây dựng văn hóa an toàn trong Công ty, đảm bảo được mục tiêu “An toàn – An tâm – An lành”.

Thay mặt cho Công đoàn cấp trên, Ông Trần Đình Hà – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung đã có những chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn do cơ chế hoạt động đặc thù của Công ty. Ông đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn KHPC đã đạt được và mong rằng trong thời gian tới, BCH Công đoàn KHPC tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, cùng với chuyên môn thực hiện có hiệu quả các hoạt động phong trào, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, để tổ chức Công đoàn thực sự là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ công nhân viên lao động và đoàn viên Công đoàn.

Bài: Hồng Minh; Ảnh: Huy Tôn

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 654196